New logo sm
banners4.jpg

Διπλωματική Εργασία


Για την έναρξη εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε τουλάχιστον 210 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Ο αριθμός των προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών (ΔΕ) και τα θέματά τους καθορίζονται στην αρχή του 9ου εξαμήνου, με ευθύνη των Τομέων. Οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εκπόνηση ΔΕ σε έως δύο (2) από τα προσφερόμενα θέματα, με σειρά προτεραιότητας. Η δήλωση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Κατά κύριο λόγο, οι φοιτητές/ήτριες οφείλουν να επιλέγουν θέματα ΔΕ που προσφέρονται από τον Τομέα που έχουν επιλέξει. Είναι δυνατή η εκπόνηση ΔΕ σε άλλο Τομέα, εφόσον οι βαθμολογίες του/της φοιτητή/ήτριας στα μαθήματα του εν λόγω Τομέα εγγυώνται την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Η ανάθεση των ΔΕ γίνεται από επιτροπή του κάθε Τομέα, το αργότερο μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου. Για την επιλογή φοιτητών/τριών, λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα συναφή μαθήματα, οι ειδικότερες ικανότητές τους σε σχέση με τις απαιτήσεις του θέματος της ΔΕ, οι προοπτικές για περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα, κλπ.
Για κάθε ΔΕ καθορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ως επιβλέπων καθηγητής/τρια. Διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 ή τους έχει ανατεθεί αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος, μπορούν να ορίζονται ως συνεπιβλέποντες/ουσες. Η δυνατότητα ορισμού συνεπιβλέποντος/ουσες ισχύει μόνο κατά την περίοδο ανάθεσης διδασκαλίας και μπορεί να ολοκληρωθεί και πέραν αυτής.

Ο σχεδιασμός της ΔΕ κάθε φοιτητή/ήτριας γίνεται με ευθύνη του/της επιβλέποντος/επιβλέπουσας καθηγητή/ήτριας. Ο τρόπος συγγραφής της ΔΕ ακολουθεί τους κανόνες που περιγράφονται στις οδηγίες εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και στον Οδηγό - Υπόδειγμα Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας
Μετά το πέρας της συγγραφής της ΔΕ, και μετά τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας περί της ολοκλήρωσής της, ορίζονται δύο ακόμη μέλη, τα οποία μαζί με τον/την επιβλέποντα/ουσα θα αποτελέσουν την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Δικαίωμα συμμετοχής στις τριμελείς εξεταστικές επιτροπές των ΔΕ έχουν τα μέλη ΔΕΠ, επιστημονικοί συνεργάτες, διδάσκοντες σύμφωνα με το ΠΔ 407/80, πανεπιστημιακοί υπότροφοι και ΕΔΙΠ του Τμήματος, καθώς και ερευνητές ινστιτούτων ή μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΠΘ και άλλων ΑΕΙ.
Στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής παραδίδεται από ένα αντίτυπo της ΔΕ. Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι η εργασία είναι πλήρης, υποστηρίζεται δημόσια, μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος, σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Η γλώσσα συγγραφής της ΔΕ είναι καταρχάς η ελληνική, αλλά κατόπιν έγκρισης από τη Συνέλευση Τμήματος, η γλώσσα συγγραφής μπορεί να είναι και η αγγλική. Η τελική αξιολόγηση και κρίση της ΔΕ γίνεται από την Τριμελή Επιτροπή. Η ΔΕ βαθμολογείται με βαθμό από 0-10 με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 5.
Η εγκεκριμένη ΔΕ, μετά τις τυχόν διορθώσεις που προτείνει η Επιτροπή, κατατίθεται ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή  στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ευθύνη του/της φοιτητή/ήτριας.
Φοιτητής/ήτρια που επιθυμεί να αλλάξει το θέμα και τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/ήτρια της ΔΕ που του/της έχει ανατεθεί, πρέπει να εξασφαλίσει την έγκριση του/της αρχικού/ής επιβλέποντα/ουσας. Σε αντίθετη περίπτωση το θέμα παραπέμπεται στη Συνέλευση Τμήματος.

Πρακτική Ασκηση

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την απόκτηση διπλώματος από το Τμήμα Πολιτικού Μηχανικού (ΤΠΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφαρμόζεται πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος, το οποίο επιτυγχάνεται μέσα από την αμφίδρομη ανταλλαγή διαδικασιών μεταξύ της παρεχόμενης από το ΤΠΜ εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται με την τοποθέτηση των φοιτητών και φοιτητριών σε φορείς, υπηρεσίες και επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του σχεδιασμού, της μελέτης, της κατασκευής, της λειτουργίας και της διαχείρισης έργων του γνωστικού αντικειμένου του πολιτικού μηχανικού, προκειμένου να γίνει η αρχή για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο σπουδών.

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές/τριες του Τμήματος και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020.  Η χρονική διάρκειά της είναι δύο (2) μήνες και  εκπονείται το διάστημα 1 Ιουλίου-31 Αυγούστου. Οι προϋποθέσεις εκπόνησης της ΠΑ από τους φοιτητές είναι να είναι ενεργοί, να έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο φοίτησης και τα μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Το Τμήμα διαθέτει Γραφείο Πρακτικής Άσκησης που ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν σ’ αυτήν (για πληροφορίες ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.pa.uth.gr). Η ΠΑ δε βαθμολογείται, αλλά η  περάτωσή της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του Διπλώματος. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (2021-2023) του Τμήματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

2023-2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2023-2024
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2024
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΠΜ 2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2023-2024


2022-2023

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022-2023

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
2021-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022
-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 20222020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ- ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2020-2021- ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΑΣΚΗΣΗ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ2018-2019

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ -ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑ 2018-2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑ 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 2018-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2018-2019


2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑ 2019-2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑ 2019-2020

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ 2019-2020  ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


                                                                                    Χρήσιμα links                                            ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


 ΕΚΤ

Διδακτικά Συγγράμματα

Η παραγγελία των δωρεάν συγγραμμάτων ανά προπτυχιακό μάθημα (επιλογή από προτεινόμενα συγγράμματα) πραγματοποιείται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων "Εύδοξος", του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων. Η προθεσμία δηλώσεων των συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ανακοινώνεται από την υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ» (www.eudoxos.gr) και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος από τη Γραμματεία.

Για να δηλώσουν οι φοιτητές/τριες τα συγγράμματα που θα προμηθευτούν, είναι απαραίτητο να έχουν λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το λογαριασμό αυτό τον παραλαμβάνει κάθε φοιτητής/τρια κατά την εγγραφή του στο πρώτο έτος σπουδών από το Τμήμα.

Μαθήματα - ECTS

1o Εξάμηνο (χειμερινό)
ΓΚ0106   Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
ΓΚ0201 Φυσική Ι
ΓΚ0105 Χημεία για Μηχανικούς
ΓΚ0501 Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD
ΓΚ0107 Απειροστικός Λογισμός Ι
ΓΚ0304   Προγραμματισμός Η/Υ

2o Εξάμηνο (εαρινό)
ΓΚ0205   Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
ΓΚ0202 Φυσική ΙΙ
ΓΚ0401 Μηχανική του Απολύτως Στερεού
ΓΚ0800 Πιθανότητες και Στατιστική
ΓΚ1303 Γεωδαισία
  Ξένη Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία:
ΞΓ0105 Αγγλικά
ΞΓ0205 Γαλλικά
ΞΓ0305 Γερμανικά

3o Εξάμηνο (χειμερινό)
ΓΚ0306 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
ΓΚ1801 Αριθμητική Ανάλυση
ΓΚ0402 Αντοχή Υλικών Ι
ΓΚ1202 Γεωλογία για Μηχανικούς
ΓΚ0601 Δομικά Υλικά
ΓΚ1103 Οικοδομική

4o Εξάμηνο (εαρινό)
ΓΚ1601 Στατική Ι
ΓΚ1700 Μηχανική Ρευστών
ΓΚ3300 Περιβαλλοντική Τεχνική
ΓΚ1501 Κυκλοφοριακή Τεχνική
ΓΚ0403 Αντοχή Υλικών ΙΙ
ΓΚ0406 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

5o Εξάμηνο (χειμερινό)

ΓΚ1602 Στατική ΙΙ
ΓΚ2001  Οδοποιία Ι
ΓΚ2201 Εδαφομηχανική Ι
ΓΚ2100 Υδραυλική
ΓΚ2300 Σχεδιασμός Μεταφορών
ΓΚ1402 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

6o Εξάμηνο (εαρινό)

ΓΚ2002   Οδοποιία ΙΙ
ΓΚ2202 Εδαφομηχανική ΙΙ
ΓΚ3401 Μεταλλικές Κατασκευές Ι
ΓΚ2901 Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι
ΓΚ2800 Υδρολογία
ΓΚ3000 Υπόγεια Υδραυλική
ΓΚ4500 Ακαδημαϊκή γραφή και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων

7o Εξάμηνο (χειμερινό)

Μαθήματα Κορμού
ΓΚ2902  Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ
ΓΚ1105 Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ
ΓΚ3602 Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις
ΓΚ3510 Ύδρευση και Αποχέτευση Οικισμών

Μαθήματα Τομέα (Υποχρεωτικά)
Τομέας Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής  
ΓΕ0101 Εδαφοδυναμική
ΓΕ0201 Πειραματική Εδαφομηχανική.

Τομέας Δομοστατικής 
ΔΟ163 Στατική ΙΙΙ
ΔΟ1201 Πειραματική Αντοχή Υλικών

Τομέας Μεταφορών,Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
ΣΥ1310 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Συγκοινωνιακών Έργων
ΣΥ1200 Οδική Ασφάλεια

Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής 
ΥΔ0400 Υπολογιστική Υδραυλική με Εφαρμογές σε Υδραυλικά Έργα
ΥΔ0211 Επεξεργασία Λυμάτων και Αρχές Οικολογικής Μηχανικής

8o Εξάμηνο (εαρινό)

Μαθήματα Κορμού
ΓΚ3801  Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα
ΓΚ4000 Δυναμική Κατασκευών Ι
ΓΚ4200 Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Μαθήματα Τομέα (Υποχρεωτικά και Επιλογής)
Τομέας Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής  
ΓΕ0400  Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική
ΓΕ0801 Γεωτεχνικές Χωμάτινες Κατασκευές
   - Μαθήματα Επιλογής:
ΓΕ0301 Τεχνική Γεωλογία και Βραχομηχανική

Τομέας Δομοστατικής 
ΔΟ1301 Ελαστοπλαστική Ανάλυση Κατασκευών
ΔΟ2903 Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ
  - Μαθήματα Επιλογής:
ΔΟ1000 Ελαστική Ευστάθεια
ΔΟ0500 Αποτίμηση και Ενίσχυση Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος

Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
ΣΥ0910 Διαχείριση Οδικών Έργων και Κυκλοφορίας
ΣΥ0511 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών
   - Μαθήματα Επιλογής:
ΣΥ2410 Συστήματα Αστικών Συγκοινωνιών
ΣΥ1210 Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα
ΣΥ1110 Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροπορικών Συστημάτων
ΣΥ0111 Ειδικά Θέματα Αντιθορυβικής Προστασίας

Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής 
ΥΔ0900 Πειραματική Υδραυλική
ΥΔ0300 Διαχείριση Υδατικών Πόρων
   - Μαθήματα Επιλογής:
ΥΔ0640 Ροές σε Φυσικούς και Τεχνητούς Ανοικτούς Αγωγούς
ΥΔ0620 Υδρολογική Προσομοίωση και Πρόγνωση 
ΥΔ1220 Χημεία Φυσικών και Υδατικών Συστημάτων και Οικολογική Μηχανική
   
 Γενικές επιλογές:
ΓΚ4230 Τεχνικές Bελτιστοποίησης
ΓΚ4240 Ειδικά Θέματα Οικοδομικής


9o Εξάμηνο (χειμερινό)

Μαθήματα Τομέα (Υποχρεωτικά και Επιλογής)
Τομέας Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής  
ΓΕ0600 Σήραγγες και Υπόγεια Έργα
  - Μαθήματα Επιλογής:
ΓΕ1106 Ειδικά Θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής
ΓΕ0903 Βαθειές Θεμελιώσεις και Διαφράγματα Αντιστήριξης
ΓΕ0500 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Μηχανική

Τομέας Δομοστατικής
 
  - Υποχρεωτικά επιλογή ενός από τα παρακάτω:
ΔΟ0702 Δυναμική των Κατασκευών ΙΙ
ΔΟ1202 Προχωρημένη Αντοχή Υλικών
  - Μαθήματα Επιλογής:
ΔΟ0100 Πεπερασμένα Στοιχεία
ΔΟ0801 Σύμμικτες Κατασκευές 
ΔΟ1501 Ανάλυση Επιφανειακών Φορέων
ΔΟ0800   Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙΙ
ΔΟ0300 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 
ΣΥ0800 Ειδικά Θέματα Οδοποιίας
  - Μαθήματα Επιλογής:
ΣΥ0100 Μελέτη και Κατασκευή Οδοστρωμάτων
ΣΥ1112 Σχεδιασμός και Λειτουργία Σιδηροδρομικών Συστημάτων
ΣΥ1111 Σχεδιασμός και Λειτουργία Θαλάσσιων Συστημάτων
ΣΥ0110 Σχεδιασμός Ειδικών Συγκοινωνιακών Υποδομών

Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής 
ΥΔ0700   Συστήματα Υδατικών Πόρων και Υδροδοτικά Συστήματα
  - Μαθήματα Επιλογής:
ΥΔ0800 Εγγειoβελτιωτικά Έργα
ΥΔ0630 Ταμιευτήρες και Φράγματα
ΥΔ0710 Μη Μόνιμες Ροές
ΥΔ0601 Περιβαλλοντική Μηχανική Ρευστών
ΥΔ0610 Διαχείριση Ακραίων Υδρολογικών Φαινομένων
ΥΔ3802 Ακτομηχανική και Παράκτια Τεχνικά Έργα
ΥΔ1240 Κυματομηχανική και Έργα Ανοικτής Θάλασσας
   
 Γενικές επιλογές
ΓΚ0910 Ειδικές Χωρικές Αναλύσεις και Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού

10o Εξάμηνο (εαρινό)

Μαθήματα Τομέα (Επιλογής)
Τομέας Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής  
  - Μαθήματα Επιλογής:
ΓΕ1107 Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευών                        
ΓΕ0410 Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική ΙΙ
ΓΕ0902 Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική 

Τομέας Δομοστατικής 
  - Μαθήματα Επιλογής:
ΔΟ1300 Μέθοδοι Προσομοίωσης Κατασκευών
ΔΟ0900 Γεφυροποιία

Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
- Μαθήματα Επιλογής: 
     -

Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής 
- Μαθήματα Επιλογής:
     -

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
Διαλέξεις για Πολιτικούς Μηχανικούς
Ψηφιακή Προσομοίωση Κτιριακής Πληροφορίας

Διπλωματική Εργασία (30 ECTS μονάδες) Σπουδές

Η εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ). Η δομή του ΠΠΣ καθορίζει τα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού, με την αλληλουχία των παρεχόμενων γνώσεων σε κάθε έτος σπουδών, ξεκινώντας από το βασικό επίπεδο (υποχρεωτικά μαθήματα στο 1ο , 2ο και 3ο έτος σπουδών) και καταλήγοντας στο επίπεδο των κατευθύνσεων των Τομέων του Τμήματος (υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης και μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης στο 4ο και 5ο έτος σπουδών). Το ΠΠΣ έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του πολιτικού μηχανικού, ακολουθώντας τις εξελίξεις της επιστήμης και ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της κοινωνίας. Οι φοιτητές/φοιτήτριες, στα πέντε έτη των σπουδών τους, αποφοιτούν ως άρτια εκπαιδευμένοι επιστήμονες, με τον τίτλο του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού.

Περιγραφή του προγράμματος και των μαθημάτων της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς περιέχεται μέσα στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών (2021-2022)

Οδηγός Σπουδών 2021-2022


Τομείς 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αποτελείται από τέσσερις τομείς:

Α) Τομέας Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής 
Β) Τομέας Δομοστατικής
Γ) Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Δ) Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής