New logo sm
banners3.jpg

Διαδικασία για την υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

(Συμπληρώνει το άρθρο 10 του κανονισμού διδακτορικών διατριβών του ΤΠΜ του ΠΘ)[1]

Βήμα 1.

Έγκριση για δημόσια υποστήριξη από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή

(άρθρο 41 του νόμου 4485/2017. Εδάφιο 1)

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών μπορεί να προβλέπονται πρόσθετες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δημόσιας υποστήριξης της διατριβής. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.

Ερμηνευτική Σημείωση. Η τριμελής μπορεί να εισηγηθεί (χωρίς να είναι δεσμευτικό) τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής προς την Συνέλευση Τμήματος.

Βήμα 2.

Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής από Συνέλευση Τμήματος

(άρθρο 41 του νόμου 4485/2017. Εδάφιο 2)

2. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 (ακολουθεί).

(Άρθρο 39 του νόμου 4485/2017, Παράγραφος 2.):

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (παρατίθενται στο παράρτημα Α), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.

Για αντικατάσταση επιβλέποντος συμβουλευτείτε το Άρθρο 39 του νόμου 4485/2017, Παράγραφος 3. (Παράρτημα Β)

Βήμα 3.

Έλεγχος Κειμενικής ομοιότητας

Πριν την τελική κατάθεση του κειμένου για δημόσια παρουσίαση ο επιβλέπων καταθέτει στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος το κείμενο της διατριβής με το αποτέλεσμα κειμενικής ομοιότητας με βάση το σύστημα που διατίθεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με πιθανή αιτιολόγησή σε περίπτωση που ο βαθμός εμφανίζεται υψηλός αλλά αφορά σε ειδικές περιπτώσεις όπως αναφορά μαθηματικών σχέσεων, βιβλιογραφικών πηγών κλπ. Η Επιτροπή αποφαίνεται με εισήγηση της προς την Γραμματεία του Τμήματος.

Βήμα 4.

Πρόσκληση σύγκλησης της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τη δημόσια παρουσίαση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την παρουσίαση της δημόσιας υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής. Ο Πρόεδρος του Τμήματος αποστέλλει πρόσκληση στα μέλη της επταμελούς επιτροπής με κοινοποίηση και στον υποψήφιο διδάκτορα που αναφέρει την ημέρα, ώρα και τόπο παρουσίασης. Η Συμμετοχή των μελών μπορεί να γίνει με όλα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις και διαδικασίες του Π.Θ. Η πρόσκληση γίνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την ημερομηνία της δημόσιας υποστήριξης.

Η υποστήριξη είναι ανοικτή στο κοινό (εκτός από το τμήμα που αφορά τη συνεδρίαση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής μετά και το στάδιο των ερωτήσεων για την αξιολόγησή της) και για το λόγο αυτό αναρτάται σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Τμήματος, ενώ αποστέλλονται και ενημερωτικά email στα μέλη του ΠΘ και σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κρίνεται σκόπιμο.

Βήμα 5

Αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής

(άρθρο 41 του νόμου 4485/2017 παράγραφος 3):

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(Ο ανωτέρω περιορισμοί ισχύουν εκτός αν αλλιώς επιτάσσουν έκτακτες συνθήκες που ορίζονται βάσει αποφάσεων του αρμόδιου Υπουργείου ή των αρμοδίων οργάνων του ΠΘ).

Η επταμελής επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναφέρεται και ο σχετικό βαθμός. Το πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη (φυσικά ή με τηλεδιάσκεψη) και κατατίθεται στη Συνέλευση Τμήματος.

Η διδακτορική διατριβή, εφόσον εγκριθεί, βαθμολογείται με: α) Καλώς, β) Λίαν Καλώς ή γ) Άριστα. Ο εν λόγω βαθμός καθορίζει επίσης και τη συνολική επίδοση του φοιτητή στο Διδακτορικό του Δίπλωμα.


Παράρτημα Α (Ερευνητικά Κέντρα)

Άρθρο 13Α Ν4310/2014

Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί

Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής:

1. «Αθηνά − Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.).

2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.),

β. Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.),

γ. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.).

3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα και Υπηρεσία, αντίστοιχα:

α. Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας/ΙΒΦΧΒ (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012),

β. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας/ΙΘΦΧ (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012),

γ. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών ( Ι.Ι.Ε.) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012),

δ. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.).

4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.),

β. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.),

γ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ),

δ. Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).

5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ),

β. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ),

γ. Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας,

δ. Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής,

ε. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών

και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας.

6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.

7. Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR (Ε.Ι.Π.).

8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών,

β. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων,

γ. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.

9. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ».

10. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.),

β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.Μ.),

γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.),

δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.),

ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.),

στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.).

11. Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας (ΕΚΕΔΕ) με έδρα την Πάτρα το οποίο αποτελείται από τα εξής

Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων και Φαρμάκων (ΙΝ.Ε.Τ.Τ.Φ.),

β. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ιατρική (ΙΝ.Ε.Τ.Ι.),

γ. Ινστιτούτο Συστημάτων Βιομηχανικών Παραγωγής και Ενέργειας (ΙΝ.ΒΙ.Π.ΕΝ.).

12. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ−ΘΡΑ.) − «Καραθεοδωρή» με έδρα την Κομοτηνή, το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Ενεργειακού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων Ι.Ε.Σ.Α.Α.Φ.Υ.Π.), με έδρα την Ξάνθη,

β. Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (Ι.ΔΙ.ΦΥ.ΤΕ.ΚΑ.), με έδρα την Αλεξανδρούπολη,

γ. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων και Αγροτικής

Παραγωγής (Ι.ΤΕ.Τ.Α.Π.), με έδρα την Ορεστιάδα,

δ. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), με έδρα

την πόλη της Ξάνθης.

13. Κέντρο Έρευνας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας (Ε.ΕΠΙ.Κ.) το οποίο αποτελείται από:

α. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, με έδρα το Βόλο,

β. Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΔΙΚΕ), με έδρα τη Λαμία.

14. Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

15. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών (ΙΝ.Τ.Ε) ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα τη Ρόδο.

Παράρτημα Β (αντικατάσταση επιβλέποντος)

 

Άρθρο 39 του νόμου 4485/2017, Παράγραφος 3.

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

 

 

Language

Επιλογές