New logo sm
banners2.jpg

 Ομιλητής Αθανάσιος Γαλάνης
Διδάκτορας ΠΘ
 Θέμα Αυτόνομα οχήματα και έξυπνη οδική υποδομή: Τεχνολογική εξέλιξη και μελλοντικές προκλήσεις
 Ημερομηνία  9/11/2016
 Περίληψη Στις αρχές του 21ου αιώνα, η ανάγκη για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών οδήγησε σε μια τεχνολογική επανάσταση, αυτήν του «αυτόνομου» οχήματος. Στην παρούσα διάλεξη θα παρουσιαστούν η έννοια και τα στάδια τεχνολογικής εξέλιξης των αυτόνομων οχημάτων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, τα εκτιμώμενα κόστη και οφέλη τους, καθώς και τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης και οι προοπτικές εφαρμογής τους. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί η έννοια της έξυπνης οδικής υποδομής που αναφέρεται τόσο στην έννοια της βιωσιμότητας των οδών όσο και στην επικοινωνία μεταξύ του οδικού περιβάλλοντος και των οχημάτων, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και των συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.


 Ομιλητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος
Καθηγητής
 Θέμα Αριθμητική προσομοίωση κατασκευής σηράγγων με μετροπόντικα
 Ημερομηνία  23/11/2016
 Περίληψη Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται συνεχής βελτίωση των μηχανών κατασκευής σηράγγων τύπου TBM (Tunnel Boring Machines), οι οποίες σε συνδυασμό με την άσκηση πιέσεων εξισορρόπησης των εδαφικών ωθήσεων (Earth Pressure Balanced, EPB) βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε σήραγγες εντός αστικών περιοχών. Η δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού των καθιζήσεων με εφαρμογή κατάλληλων πιέσεων στο μέτωπο της σήραγγας, γύρω από την ασπίδα προστασίας και πίσω από τη μόνιμη επένδυση καθιστά τη μέθοδο ιδιαίτερα αποτελεσματική ειδικά στην περίπτωση αλληλεπίδρασης με κτήρια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις σήραγγες.

Παραμένουν εντούτοις αρκετά ερωτήματα αναφορικά με το βαθμό επίπτωσης των παραμέτρων αυτών και τη βέλτιστη ρύθμιση τους ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ασφάλεια (έλεγχος καταναγκασμών σε γειτνιάζοντα κτήρια) με περιορισμό εκδήλωσης φαινομένων χαλάρωσης ή συγκέντρωσης τάσεων στην περιοχή περί τη σήραγγα και τη μόνιμη επένδυση. Οι πρώτες προσπάθειες προσομοίωσης της μεθόδου κατασκευής TBM-EPB ήταν σχετικά απλοποιημένες και περιορίζονταν σε διδιάστατη ανάλυση (2D), ενώ κατά τις αρχικές τριδιάστατες αναλύσεις αγνοείτο η αλληλεπίδραση μεταξύ TBM, του ενέματος περί την ασπίδα και τη μόνιμη επένδυση ή λαμβανόταν υπόψη με θεώρηση ισοδύναμων κατανεμημένων φορτίων στην περιφέρεια της εκσκαφής.

Η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη των αριθμητικών μεθόδων δίνει σήμερα τη δυνατότητα πολυσταδιακής τριδιάστατης ανάλυσης κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη όλες οι ανωτέρω συνιστώσες του προβλήματος. Κατά την παρουσίαση περιγράφεται η μεθοδολογία εφαρμογής στο μετρό Θεσσαλονίκης, δίνονται τα αποτελέσματα μετακινήσεων και αποτιμώνται οι επιπτώσεις σε και από κτήρια που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής του προβλήματος.


 Ομιλητής Χρυσή Λασπίδου
Αν. Καθηγήτρια
 Θέμα Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT) για την αποδοτική χρήση νερού σε επίπεδο σπιτιού και πόλης: Το Ευρωπαϊκό FP7 πρόγραμμα ISS-EWATUS
 Ημερομηνία  7/12/2016
 Περίληψη Το ISS-EWATUS αποτελεί μία διεπιστημονική προσπάθεια ειδικών στη Διαχείριση Υδάτων και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT) να αναπτύξουν ένα έξυπνο σύστημα υποστήριξης για την αποδοτική χρήση νερού και τη διαχείριση υδάτινων πόρων. Το πρόγραμμα ανέπτυξε διάφορες καινοτόμες ICT μεθοδολογίες με στόχο τη διερεύνηση της ανεκμετάλλευτης δυνατότητας για εξοικονόμηση νερού. Ο στόχος επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ενός καινοτόμου πολυπαραγοντικού συστήματος ικανού να βελτιστοποιεί τη διαχείριση νερού και να μειώνει τη χρήση του σε πολλαπλά επίπεδα. Σε επίπεδο πόλεως, αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των διαρροών του δικτύου ύδρευσης, μέσα από δυναμική ρύθμιση της πίεσης του δικτύου, ώστε αυτή να είναι προσαρμοσμένη στη ζήτηση. Επίσης διερευνήθηκαν τα ενδεχόμενα οφέλη διαφορετικών προσαρμοσμένων τιμολογιακών πολιτικών στην καταναλωτική συμπεριφορά. Σε επίπεδο οικίας, ένα πληροφοριακό σύστημα που συλλέγει δεδομένα κατανάλωσης νερού στοχεύει στην αύξηση της επίγνωσης του καταναλωτή, με την παρουσίαση των δεδομένων σε κατανοητές μορφές σε έξυπνες συσκευές όπως, smartphone και tablet, ενώ παράλληλα αναπαράγονται σχετικές συμβουλές γύρω από το θέμα της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των νέων τεχνολογιών για την εξοικονόμηση νερού. Το ISS-EWATUS αναπτύχθηκε και βαθμονομήθηκε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μελέτης, τη Σκιάθο και το Sosnowiec της Πολωνίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ευελιξία και η ευπροσαρμοστικότητά του σε διαφορετικά περιβάλλοντα ύδρευσης.


 Ομιλητής Δημήτριος Σοφιανόπουλος
Καθηγητής
 Θέμα Δυναμική Απόκριση Υπεράκτιων Κατασκευών Ι. Εισαγωγικά Στοιχεία
 Ημερομηνία  14/12/2016
 Περίληψη Μέσω της Διάλεξης αυτής θα δοθεί μια μάλλον σύντομη περιγραφή των προκαταρκτικών εκείνων γνώσεων, οι οποίες απαιτούνται για την διερεύνηση και την κατανόηση της δυναμικής απόκρισης υπεράκτιων κατασκευών. Η εν λόγω απόκριση είναι όντως πολυπαραμετρική και ισχυρά μη γραμμική, ενώ παράλληλα εμπλέκει διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Προς τούτο, θα απευθυνθούμε στα παρακάτω:
1. Μια σύντομη επισκόπηση της Δυναμικής των Κατασκευών,
2. Το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο (μαθηματικό και Μηχανικού),
3. Κάποιες προτεινόμενες βιβλιογραφικές αναφορές και λογισμικό, καθώς και
4. Τα βασικά στοιχεία της δυναμικής των παράκτιων κατασκευών.

Ειδικότερα, και εστιάζοντας στο τέταρτο από τα ως άνω σημεία, θα παρουσιαστούν:
(α) Κατασκευές στο Υπεράκτιο Περιβάλλον και τύποι αυτών
(β) Προκλήσεις για τον μελετητή, όπως φορτία και υλικά
(γ) Προσομοίωση και Ανάλυση
(δ) Πειραματική Αξιολόγηση


 Ομιλητής Αλέξανδρος Κουλίδης
Στέλεχος ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ
 Θέμα Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Βασικές πτυχές, νέο θεσμικό πλαίσιο, έμπρακτες εφαρμογές
 Ημερομηνία  21/3/2017
 Περίληψη Η διάλεξη του Αλέξανδρου Κουλίδη αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η περιβαλλοντική διάσταση ενσωματώνεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Οι βασικές πτυχές του θέματος περιλαμβάνουν έννοιες όπως η καταλληλότητα της προληπτικής δράσης, η ανθρωποκεντρική βάση της προστασίας του περιβάλλοντος και ο εξισορροπητικός χαρακτήρας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στη συνέχεια, αναλύεται το νέο θεσμικό πλαίσιο, με αναφορά τόσο στην προέλευσή του από το ενωσιακό δίκαιο, όσο και στη χαρτογράφηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην πράξη. Επισκοπείται επίσης το περιεχόμενο των περιβαλλοντικών μελετών και τα κρίσιμα σημεία κάθε κεφαλαίου τους. Η διάλεξη ολοκληρώνεται με την παρουσίαση έμπρακτων περιπτώσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης μεγάλων έργων, στο πλαίσιο της οποίας αναλύονται οι προκλήσεις που ανακύπτουν στη διάρκεια της διαδικασίας, οι απαιτήσεις των επιμέρους επιστημονικών ζητημάτων και τέλος τα πρακτικά αποτελέσματα της διαδικασίας.


 Ομιλητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου
Καθηγητής ΕΜΠ
 Θέμα Δυναμική συμπεριφορά αγωγών μεταφοράς ρευστών με εφαρμογές στο θαλάσσιο περιβάλλον
 Ημερομηνία  3/5/2017
 Περίληψη Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της δυναμικής συμπεριφοράς αγωγών για θαλάσσιες εφαρμογές. Περιγράφονται όλοι οι γνωστοί μηχανισμοί που επηρεάζουν τη χρονική μεταβολή των εντατικών τους μεγεθών η οποία ακολούθως είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση φαινομένων κόπωσης. Γίνεται μία γενική περιγραφή των διατάξεων αγωγών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρευστών. Εξάγονται οι εξισώσεις δυναμικής ισορροπίας και περιγράφονται συνοπτικά οι μέθοδοι επίλυσής τους. Γίνεται ανάλυση όλων των πιθανών και γνωστών επιδράσεων με σημαντικά αποτελέσματα στη δομική ακεραιότητα των αγωγών. Περιληπτικά, γίνεται συζήτηση επί θεμάτων όπως, τα μοντέλα εσωτερικής ροής, τις διανεμημένες δυνάμεις και του τρόπου εκτίμησής τους, τα φαινόμενα υψίσυχνων ταλαντώσεων λόγω αποκόλλησης φύλλων στροβιλότητας, την ενσωμάτωση ανωστικών σωμάτων κατά μήκος των αγωγών, την αλληλεπίδραση με τον πυθμένα και τέλος τα φαινόμενα δυναμικού λυγισμού και συμπιεστικής φόρτισης.


 Ομιλητής Kυριάκος Ψύχας
Προϊστάμενος Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας Ατμόσφαιρας
 Θέμα Κλιματική Αλλαγή & Ευρωπαϊκή πρακτική – Ο οδικός Χάρτης από την Κοπεγχάγη στο Παρίσι
 Ημερομηνία  9/5/2017
 Περίληψη Συνοπτική παρουσίαση των τελευταίων δεδομένων στα θέματα κλιματικής αλλαγής μέσω και των πρόσφατων εξελίξεων στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών με έμφαση στην Συμφωνία των Παρισίων και θα αναπτυχθούν οι βασικές πολιτικές, μέτρα και στόχοι για την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η παρουσίαση θα εστιάσει σε συγκεκριμένες τεχνολογίες που προωθούνται όπως π.χ. η δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση άνθρακα και θα εξεταστούν οι προοπτικές στο ιδιαίτερο θέμα της κλιματικής προσαρμογής και οι συνθήκες που διαμορφώνονται από την καινούργια ελληνική νομοθεσία.


 Ομιλητής Χαράλαμπος Μπανιωτόπουλος
Καθηγητής, School of Engineering, University of Birmingham
 Θέμα Εφαρμογές χάλυβα υψηλής αντοχής σε κατασκευές μεγάλου ανοίγματος ή μεγάλου ύψους
 Ημερομηνία  2/6/2017
 Περίληψη Η χρήση χαλύβων υψηλής αντοχής (400 έως 960/1100 ΜPa) οδηγεί σε σημαντικά ελαφρότερες κατασκευές εφόσον αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί λυγηρότητας και παραμορφώσεων. Παρόλο που οι χάλυβες υψηλής αντοχής χρησιμοποιούνται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη βιομηχανία μηχανημάτων από δεκαετίες, ο αριθμός εφαρμογών τους σε κτίρια παραμένει ακόμη και σήμερα περιορισμένος. Οι σύγχρονες ερευνητικές προσπάθειες έχουν ως στόχο τη διερεύνηση καινοτόμων διατομών μελών, συνδέσεων και μεθόδων σχεδιασμού συμπεριλαμβανόμενων των τεχνολογιών προέντασης που επιτρέπουν τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων χρήσης χαλύβων υψηλής αντοχής. Η παρουσίαση εστιάζεται σε εφαρμογές κατασκευών μεγάλου ανοίγματος, δείγματος χάριν κλειστών σταδίων και εκθεσιακών χώρων, καθώς επίσης και σε υψηλούς χαλύβδινους πύργους ανεμογεννητριών.