New logo sm
banners2.jpg

 Ομιλητής Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου
Υποψήφιος Διδάκτωρ
 Θέμα Διερεύνηση της απόκρισης υπεράκτιων κατασκευών υποβαλόμενες στο φορτίο θαλάσσιων κυματισμών
 Ημερομηνία  4/10/2017
 Περίληψη Ο ασφαλής σχεδιασμός ενός υπέρακτιου έργου (εξέδρα πετρελαίου) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ακριβή υπολογισμό του κυματικού φορτίου. Μέχρι σήμερα, η πρόβλεψη του κυματικού πεδίου και επομένως του κυματικού φορτίου όταν αλληλεπιδρά με κατασκευές είναι εξαιρετικά σύνθετη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με απλοποιητικές στατικές ή δυναμικές μεθόδους που συχνά χρησιμοποιούνται στη πράξη οδηγεί συχνά σε αντι-οικονομικούς ή μη ασφαλείς σχεδιασμούς. Η παρουσίαση αφορά στα αποτελέσματα της ανάλυσης ενός εύκαμπτου πύργου (compliant tower) εδραζώμενο σε βαθιά νερά (510m) και την προσομοίωση των πειραμάτων που διεξάχθηκαν για ένα χωροδικτύωμα (jacket tower) σε ενδιάμεσα βάθη. Η παρουσίαση εστιάζει στην ανάλυση του κυματικού πεδίου με χρήση γραμμικών ή μη γραμμικών κυματικών μοντέλων και στο είδος των στατικών/δυναμικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται.


 Ομιλητής Κώστας Συρμακέζης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
 Θέμα Ο ρόλος και οι ενέργειες του Πολιτικού Μηχανικού κατά τον ανασχεδιασμό των ιστορικών κατασκευών και μνημείων
 Ημερομηνία  29/10/2017
 Περίληψη Στη διεπιστημονική προσπάθεια που απαιτείται για τον ανασχεδιασμό – αποκατάσταση μιας ιστορικής κατασκευής ή ενός μνημείου, ο ρόλος του πολιτικού μηχανικού, που καλύπτει κυρίως τον τομέα της ασφάλειας, είναι κυρίαρχος.

Στη διάλεξη αυτή θα αναπτυχθούν οι πτυχές αυτού ακριβώς του ρόλου και θα περιγραφούν οι αντίστοιχες ενέργειες που απαιτούνται.

Η διάλεξη χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται η συμμετοχή του πολιτικού μηχανικού μέσα στην διεπιστημονική ομάδα που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και τούτο διότι το θέμα «ασφάλεια» δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες παραμέτρους του σχεδιασμού, όπως η λειτουργικότητα, η αισθητική, η οικονομικότητα, αλλά, προκειμένου για την υπόψη κατηγορία δομημάτων, και την αναστρεψιμότητα των μέτρων αποκατάστασης.

Στο δεύτερο μέρος, θα περιγραφούν με κωδικοποιημένη μορφή τα στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν κατά την εκπόνηση μιας μελέτης αποκατάστασης μιας ιστορικής κατασκευής ή ενός μνημείου. Τα στάδια αυτά είναι α) η συλλογή – αξιολόγηση γενικών στοιχείων, β) ο έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης, γ) η πρόταση αποκατάστασης – ανασχεδιασμού των επεμβάσεων και δ) η κατασκευαστική υλοποίηση του έργου.

Στο τρίτο μέρος θα παρουσιαστεί ένα πλήρες παράδειγμα, μιας πραγματικής περίπτωσης ιστορικής κατασκευής.


 Ομιλητής Χαράλαμπος Μπανιωτόπουλος
Καθηγητής, School of Engineering, University of Birmingham
 Θέμα Σχεδιασμός χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών. Προκλήσεις και ανοικτά θέματα προς διερεύνηση.
 Ημερομηνία  25/4/2018
 Περίληψη Καθώς τα τεχνολογικά επιτεύγματα στον χώρο της Αιολικής ενέργειας είναι σήμερα αλματώδη, ο άνεμος έχει καταστεί η πρώτη πηγή παραγωγής αειφόρου ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ΗΠΑ και στον Καναδά, και η δεύτερη στην Κίνα. Παρά το αισιόδοξο αυτό γεγονός, το ποσοστό της ενέργειας από άνεμο παγκοσμίως ήταν την προηγούμενη χρονιά μικρότερο του 5% της συνολικής ενέργειας στον πλανήτη, ποσοστό που προφανώς απέχει πολύ από τον στόχο εκείνο που θα επέφερε την εξάλειψη του φαινομένου του θερμοκηπίου. Παρά το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία ανά την υφήλιο πλέον των 350.000 συστημάτων παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο, η Αιολική ενέργεια η οποία σημειωτέον αποτελεί τυπικό δείγμα διεπιστημονικού ερευνητικού τομέα, απαιτεί περαιτέρω επενδύσεις και καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις στα ανοικτά προβλήματα σχεδιασμού και παραγωγής των συστημάτων Αιολικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, στη διάλεξη θα παρουσιαστούν ορισμένα σημαντικά θέματα του σχεδιασμού χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών από την πλευρά του Πολιτικού Μηχανικού και της διαδικασίας βιομηχανικής παραγωγής τους και θα συζητηθούν ανοικτά ερευνητικά θέματα που αποτελούν προκλήσεις για τους ερευνητές που εστιάζουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες στα συστήματα ενέργειας από άνεμο. Επίσης θα παρουσιαστούν και αποτελέσματα των έργων Η2020: HISTWIN Ι, ΙΙ και _Plus, SHOWTIME, WINERCOST και ΗYPERTOWER τα οποία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και είχαν ως ερευνητικό τους αντικείμενο καινοτομίες στον σχεδιασμό πύργων ανεμογεννητριών.


 Ομιλητής Βασιλική Κ. Τσουκαλά
Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ
 Θέμα Evaluation and Prioritization of Erosion Protection Measures
 Ημερομηνία  2/5/2018
 Περίληψη Περίληψη Αναλυτική διερεύνηση του φαινομένου της διάβρωσης στο παράκτιο μέτωπο από την παραλία Αυλίδας προς την περιοχή Βαθύ στο Δήμο Χαλκίδας. Με βάση την εκτίμηση των υφισταμένων προβλημάτων διάβρωσης και την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων/ μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, προτείνεται προτεραιότητα στις άμεσες δράσεις - προτείνονται μέτρα για την προστασία της υπάρχουσας υποδομής. Λόγω της τουριστικής αξίας της περιοχής, δίνεται έμφαση στην ανάλυση της εξέλιξης του φαινομένου διάβρωσης υπό διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής.


 Ομιλητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου
Καθηγητής ΕΜΠ
 Θέμα Εφαρμογή BIM & PAPERLESS DESIGN και ο νέος ρόλος των μηχανικών στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας και δικτύου
 Ημερομηνία  23/5/2018
 Περίληψη Η παρούσα διάλεξη έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση παραδειγμάτων χρήσης τεχνολογίας Β.Ι.Μ. για το σχεδιασμό και την κατασκευή διαφόρων ενεργειακών έργων σε όλο τον κόσμο.

Η τεχνολογία αυτή αποτελεί τον βασικό κρίκο επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων για την κατασκευή των έργων αυτών μέσα σε ένα πολύ περιορισμένο χρονικό πλαίσιο, και δημιουργεί το υπόβαθρο ώστε η δεδομένη γεωγραφική ποικιλομορφία μεταξύ των συντελεστών να αποτελεί το στρατηγικό πλεονέκτημα στην εξέλιξή τους.

Με την παρούσα διάλεξη θα επιχειρήσουμε να ενθαρρύνουμε μηχανικούς και εταιρίες να ξεπεράσουν τους φραγμούς παλιότερων χρόνων ώστε να τολμήσουν να συμμετέχουν σε μια παγκόσμια αλυσίδα υψηλής αξίας και δικτύου εργασίας.