New logo sm
banners1.jpg

 Ομιλητής Χρυσή Λασπίδου
Καθηγήτρια
 Θέμα Ο δεσμός (Nexus) του νερού-γης-τροφής-ενέργειας-κλίματος και η βιώσιμη διαχείρισή τους για την αποδοτική χρήση πόρων: η περίπτωση μελέτης της Ελλάδας
 Ημερομηνία  23/10/2019, 14:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 Περίληψη Στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), το έργο SIM4NEXUS με τίτλο «Ο δεσμός—Nexus—του νερού-γής-τροφής-ενέργειας-κλίματος και η βιώσιμη διαχείρισή τους υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής για την αποτελεσματική χρήση πόρων» εστιάζει στη διαχείριση μελλοντικών προκλήσεων που σχετίζονται με την αντίστοιχη εξέλιξη των στοιχείων: νερό, γη, τρόφιμα, ενέργεια και κλίμα, μέσα από την υιοθέτηση μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σύμφωνα με τη οποία τα εν λόγω στοιχεία συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα/σύνδεσμο (nexus) και συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρές, δυναμικές και πολύπλοκες σχέσεις αλληλεπίδρασης. Για το σκοπό αυτό, πρόκειται να δομηθεί ένα Serious Game (Παίγνιο Σοβαρού Στόχου) – διαδικτυακή πλατφόρμα – που θα καθιστά δυνατή την πρόβλεψη της μελλοντικής εικόνας μιας περιοχής μελέτης σύμφωνα με την αντίστοιχη μελλοντική εξέλιξη των στοιχείων του συστήματος/συνδέσμου. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης απόφασης και χάραξης πολιτικών σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των πόρων και την εκτίμηση νέων κατευθύνσεων πολιτικής. Στη διάλεξη αυτή, παρουσιάζεται η περίπτωση μελέτης της Ελλάδας, στην οποία εξετάζονται μία σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση της κλιματικής αλλαγής με τη χρήση πόρων (νερό, ενέργεια, παραγωγή τροφής), πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα ερημοποίησης και ξηρασίας που παρατηρούνται στις αγροτικές περιοχές, διαχείριση έντονων καιρικών φαινομένων, διαθεσιμότητα υδατικών πόρων για άρδευση και ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα, ανάγκη για πιθανή αναδιοργάνωση των καλλιεργειών, διάθεση αγροτικής γης για παραγωγή ενέργειας και λοιπές ανταγωνιστικές χρήσεις πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμπλοκή ενός αριθμού φορέων (stakeholders) οι οποίοι δύνανται αφενός να προσφέρουν σημαντική γνώση και εμπειρία κατά τη διαδικασία δόμησης του παιγνίου και αφετέρου, να το αξιοποιήσουν ως εργαλείο για την πρόβλεψη και την οργάνωση των μελλοντικών τους δραστηριοτήτων και σχεδίων.


 Ομιλητής Βλάσης Κουμούσης
Καθηγητής ΕΜΠ
 Θέμα Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού στην Οριακή Ανάλυση Κατασκευών
 Ημερομηνία  30/10/2019, 13:30, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 Περίληψη Η οριακή ανάλυση των κατασκευών με το στατικό και κινηματικό της θεώρημα ακολουθούν τη νομοτέλεια του προβλήματος του Γραμμικού Προγραμματισμού στην ευθεία και δυική του μορφή. Η κλασική θεώρηση της απολύτου πλαστικής συμπεριφοράς μας παρέχει ικανή πληροφορία για το μηχανισμό κατάρρευσης πλαισιάκων αλλά και επιφανειακών φορέων.

Θα παρουσιαστεί συνοπτικά η θεωρητική προσέγγιση του θέματος και θα αναλυθούν οι μηχανισμοί αστοχίας πλαισίων με αλληλεπίδραση ροπής - αξονικής δύναμης καθώς και τρισδιάστατης συμπεριφοράς τοιχοποιίας με αναφορά στον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3.


 Ομιλητής Γιώργος Τσακυρίδης
Senior Aerospace Engineer
OHB Systems (κατασκευαστής δορυφόρων της ευρωπαϊκής εταιρίας διαστήματος)
 Θέμα Η Διαστημική Αποστόλη της NASA, InSight, για την Εσωτερική Μελέτη του Πλανήτη Άρη: το Πακέτο Ροής Θερμότητας και Φυσικών Ιδιοτήτων (HP3)
 Ημερομηνία  4/11/2019, 19:00, Αμφιθέατρο, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 Περίληψη Το InSight (Εσωτερική Εξερεύνηση με τη χρήση Σεισμικής Έρευνας, Γεωδαισίας και Μεταφοράς Θερμότητας) είναι ρομπoτικός προσεδαφιστής ο οποίος εκτοξεύτηκε στις 5 Μαΐου του 2018 με προορισμό τον πλανήτη Άρη και προσεδαφίστηκε στην επιφάνεια του στις 26 Νοεμβρίου 2018. Σκοπός της αποστολής είναι η τοποθετηση ενος ρομποτικου γεωλογικου σταθμου, οοποίος θα φέρει ένα σεισμόμετρο και ένα διατρητικό μηχάνημα μέτρησης μεταφοράς θερμότητας, στην επιφάνεια του Άρη. Μελετώντας το μέγεθος, το πάχος, την πυκνότητα και τη δομή του πυρήνα, του μανδύα και του φλοιού του Άρη, καθώς και το ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα εκλύεται από το εσωτερικό του πλανήτη, το InSight θα παρέχει σημαντικά στοιχεία για τις διαδικασίες εξέλιξης όλων των πετρωδών πλανητών του εσωτερικού Ηλιακού Συστήματος. Το HP3 (Ροή Θερμότητας και Πακέτο Φυσικών Ιδιοτήτων), που φέρει το ψευδώνυμο “τυφλοπόντικας”, σχεδιάστηκε με σκοπό να σκάψει περίπου 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια ώστε να μετρήσει το ποσό της θερμότητας που προέρχεται από τον πυρήνα του Άρη. Το όργανο, το οποίο χρησιμοποιεί έναν εσωτερικό μηχανισμό σφυρηλάτησης για να διαπεράσει το έδαφος, φέρει μια δέσμη αισθητήρων θερμοκρασίας,οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν μετρήσεις ανα 30 εκατοστά, έναν συνδυασμένο μετρητή επιτάχυνσης και κλίσης (ACTIL) καθώς και ενεργό θερμικό μανδύα (TEM-A,TEMP-P) για τον καθορισμο της ροης θερμοτητας. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας τοποθετούνται σε ένα επιπεδο καλώδιο, μήκους πέντε μέτρων, γνωστό και ως «Science Tether», το οποιο επιπλεον επιτρέπει την μεταφορά ενέργειας και δεδομένων μεταξύ του ρομποτικου προσεδαφιστη και του HP3. Κατά την κάθοδο, η οποία θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, οι θερμικές και μηχανικές ιδιότητες του εσωτερικού μετρούνται σε διάφορα βάθη ώστε να αποκαλυφθεί η θερμική ιστορία του πλανήτη.


 Ομιλητής Ευριπίδης Μυστακίδης
Καθηγητής
 Θέμα Aντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων από διατηρητέα φέρουσα λιθοδομή με σκελετό από μεταλλική κατασκευή. Η περίπτωση του κτιρίου του Άκρον-Ίλιον-Κρυστάλ στην οδό Σταδίου στην Αθήνα
 Ημερομηνία  20/11/2019, 14:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 Περίληψη Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη μελέτη ανακατασκευής του φέροντος οργανισμού υφιστάμενου κτιρίου με μεταλλική κατασκευή. Το υφιστάμενο κτίριο αποτελούταν από πέντε ορόφους και ήταν κατασκευασμένο από φέρουσα λιθοδομή. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική λύση, διατηρήθηκαν οι περιμετρικές λιθοδομές και η αντικαταστάθηκε το σύνολο του εσωτερικού του υφιστάμενου κτίσματος με μεταλλική κατασκευή. Προκρίθηκε, μετά από αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, η λύση της πλήρους σύνδεσης της μεταλλικής κατασκευής με τη λιθοδομή. Για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών του κτιρίου αναπτύχθηκε κατάλληλο προσομοίωμα που περιλάμβανε τα μεταλλικά στοιχεία, τις ενισχυμένες με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα λιθοδομές και το σύνολο της θεμελίωσης (πλάκα γενικής κοιτόστρωσης και μικροπάσσαλοι). Κατά την φάση της ανέγερσης, τμήμα της μεταλλικής κατασκευής αξιοποιήθηκε για την αντιστήριξη των περιμετρικών λιθοδομών, πριν αποκτήσουν την πλήρη συνεργασία με την ολοκληρωμένη νέα κατασκευή. Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον έλεγχο των προσωρινών καταστάσεων, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 (ΕΝ1998-2:2005), καθώς και οι σχετικοί έλεγχοι.


 Ομιλητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος
Καθηγητής
 Θέμα Μεθοδολογία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πασσαλοθεμελιώσεων με Φέρουσα Πλάκα υπό Διάφορες Φορτίσεις
 Ημερομηνία  4/12/2019, 14:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 Περίληψη Αντικείμενο της διάλεξης αποτελεί η κάλυψη του κενού ανάμεσα στην πρακτικά ανεφάρμοστη πλήρη τριαδιάστατη ανάλυση και τις απλοποιημένες μεθόδους προσέγγισης του προβλήματος των συνδυασμένων θεμελιώσεων (Combined Pile Raft Foundation, CPRF). Παρουσιάζεται μεθοδολογία ανάλυσης, κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση πασσάλων-εδάφους-πλάκας, η επίπτωση από τη λειτουργία ομάδας πασσάλων και η επίπτωση της θέσης κάθε πασσάλου τόσο κατά τη δράση αξονικής όσο και κατά τη δράση πλευρικής φόρτισης. Η πλήρης συμβατότητα της προτεινόμενης μεθόδου με προγράμματα ανάλυσης κατασκευών δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσής της σε υφιστάμενους κώδικες, με χαρακτηριστική εφαρμογή στο πρόγραμμα Π.Σ. SOFISTIK.


 Ομιλητής Ευτυχία Ναθαναήλ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 Θέμα Ανάλυση της επίδρασης ανάγνωσης μηνυμάτων κατά την οδήγηση από επαγγελματίες οδηγούς με χρήση μοντέλων συστάδων και δέντρων αποφάσεων
 Ημερομηνία  11/12/2019, 14:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 Περίληψη Η απόσπαση της προσοχής του οδηγού είναι αποδεδειγμένα μία από τις κυριότερες αιτίες οδικών συγκρούσεων. Διάφορες έρευνες αναλύουν την επίπτωση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στην απόσπαση προσοχής, εξετάζοντας διαφορετικές ενέργειες με ή χωρίς χρήση ασύρματου ακουστικού ή και με ανοιχτή ακρόαση κατά την εξερχόμενη κλήση, το γράψιμο και την ανάγνωση μηνύματος και εντοπίζοντας την επίπτωση στην οδηγική απόδοση. Σε αρκετές περιπτώσεις προσεγγίζεται η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών στην απόσπαση προσοχής και γίνεται συσχέτιση με την ταχύτητα, τις αλλαγές λωρίδων κυκλοφορίας (πλέξεις), την πλευρική θέση του οχήματος, την επιβράδυνση ή επιτάχυνση, τα συμβάντα και άλλες μεταβλητές.

Η διάλεξη αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα των συσχετίσεων μεταξύ: (α) των δημογραφικών χαρακτηριστικών, όπως ηλικία, φύλο, φυλή, επίπεδο εκπαίδευσης και διάρκεια οδηγικής εμπειρίας, και (β) παραμέτρων οδηγικής συμπεριφοράς, όπως προηγούμενη εμπειρία, πεποιθήσεις, εκτίμηση επικινδυνότητας, επίδραση κοινωνικού περιβάλλοντος, και τα συγκρίνει κάτω από συνθήκες χωρίς και με απόσπαση προσοχής η οποία οφείλεται στη ανάγνωση μηνυμάτων κατά την ώρα της οδήγησης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 203 οδηγών ταξί στην Χονολουλού, Χαβάη των ΗΠΑ, οι οποίοι οδήγησαν σε προσομοιωτή οδήγησης κάτω από συνθήκες μη και απόσπασης προσοχής κατά την ανάγνωση μηνυμάτων την ώρα της οδήγησης. Καταγράφηκαν οκτώ παράμετροι απόδοσης οδήγησης, μεταξύ των οποίων είναι τα συμβάντα διάσχισης διαχωριστικής γραμμής λωρίδας κυκλοφορίας (line encroachment incidents) και ο χρόνος οδήγησης χωρίς οπτική επαφή (blind driving time). Παράλληλα, συλλέχθηκαν πληροφορίες για τους ίδιους τους οδηγούς και την οδηγική τους συμπεριφορά μέσω ερωτηματολογίου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν επαγωγική ανάλυση για τις συσχετίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών των οδηγών και της απόδοσης οδήγησης και δέντρα αποφάσεων για την επεξήγηση της απόδοσης οδήγησης από τις παραμέτρους συμπεριφοράς, όπως οδηγική εμπειρία, πεποιθήσεις και απόψεις. Αναπτύχθηκαν μοντέλα πολλαπλής τακτικής παλινδρόμησης για την εξήγηση της επίδρασης της ανάγνωσης μηνυμάτων στην οδηγική συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας δημογραφικά στοιχεία και στη συνέχεια παραμέτρους συμπεριφοράς. Ένα από τα κυριότερα αποτελέσματα ήταν ότι η φυλή είναι μία από τις κυριότερες παραμέτρους πρόβλεψης. Πολυωνυμική λογιστική παλινδρόμηση κατέδειξε την επίδραση της ανάγνωσης μηνυμάτων στις διασχίσεις της διαχωριστικής γραμμής με ακρίβεια 87.6%. Συμπερασματικά, η απόσπαση προσοχής λόγω ανάγνωσης μηνυμάτων κατά την οδήγηση επηρεάζει την οδηγική απόδοση. Οι κυριότερες παράμετροι επιρροής για την πρόβλεψη της απόδοσης της οδήγησης είναι η ηλικία και η φυλή.


 Ομιλητής Εύα Λουκογεωργάκη
Αναπλ. καθηγήτρια ΑΠΘ
 Θέμα Συστοιχία σημειακών απορροφητών κυματικής ενέργειας σχήματος πεπλατυσμένου σφαιροειδούς μπροστά από κατακόρυφο τοίχο
 Ημερομηνία  19/2/2020, 12:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 Περίληψη Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των θαλάσσιων ΑΠΕ στοχεύουν στην αποτελεσματική εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας. Οι Σημειακοί Απορροφητές (ΣΑ) αποτελούν διατάξεις πλωτών Μετατροπέων Κυματικής Ενέργειας (ΜΚΕ), ενώ για την απορρόφηση σημαντικού ποσοστού κυματικής ενέργειας είναι σαφές ότι απαιτούνται συστοιχίες πολλών ΜΚΕ. Η επιτελεστικότητα συστοιχιών ΣΑ θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να βελτιωθεί μέσω εφαρμογής ενός κατακόρυφου «εμποδίου» (π.χ. τοίχος) στην κατάντη πλευρά τους, καθώς στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η εκμετάλλευση τόσο του προσπίπτοντος όσου και του περιθλώμενου από το εμπόδιο κυματισμού. Η εν λόγω ιδέα μπορεί παράλληλα να υποστηρίξει την ενσωμάτωση ΜΚΕ με άλλες θαλάσσιες κατασκευές (π.χ. κατακόρυφου μετώπου και πλωτοί κυματοθραύστες), οδηγώντας κατ’ επέκταση σε οικονομικά αποδοτικές λύσεις. Στην παρούσα διάλεξη, θα παρουσιαστεί στο πεδίο των συχνοτήτων η επιτελεστικότητα μιας συστοιχίας ημι-βυθισμένων ΣΑ σχήματος πεπλατυσμένού σφαιροειδούς, τοποθετημένων μπροστά από έναν κατακόρυφο πακτωμένο τοίχο πεπερασμένου μήκους. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην εφαρμοσμένη αριθμητική μέθοδο (μέθοδος συνοριακών ολοκληρωτικών εξισώσεων), η οποία και συγκρίνεται για ένα μεμονωμένο πλήρως βυθισμένο σφαιροειδές, με μια πρόσφατα ανεπτυγμένη αναλυτική μέθοδο που χρησιμοποιεί το σύστημα κατοπτρικών ιδιομορφών για την έκφραση της εξίσωσης Green. Κατόπιν παρουσιάζονται εκτεταμένα αποτελέσματα με έμφαση: (α) στη σύγκριση της εξεταζόμενης συστοιχίας με συστοιχίες ΣΑ άλλων γεωμετριών και (β) στην επίδραση διαφόρων παραμέτρων σχεδιασμού (π.χ. απόσταση τοίχου-συστοιχίας, μήκος τοίχου) στην επιτελεστικότητα της συστοιχίας. Επιπλέον, καταδεικνύονται οι περιορισμοί της πλέον εφαρμοζόμενης μεθόδου των «εικόνων» (παραδοχή πλήρως ανακλαστικού τοίχου άπειρου μήκους) στον υπολογισμό φορτίσεων που ασκούνται σε συστοιχία κυλινδρικών ΑΣ, ενώ, τέλος, αναφέρονται αντικείμενα μελλοντικής έρευνας.


 Ομιλητής Λευτέρης Ρουχωτάς
CEO Τρίτωνας Σύμβουλοι Μηχανικοί
Ιωάννης Μπούνδρης
Maritime and Environmental Engineer
 Θέμα Σχεδιασμός νέας Μαρίνας Παραλιμνίου, Κύπρος
 Ημερομηνία  4/3/2020, 12:30, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 Περίληψη Αντικείμενο της διάλεξης αποτελεί η παρουσίαση της μεθοδολογίας σχεδιασμού των λιμενικών υποδομών της νέας Μαρίνας Παραλιμνίου Κύπρου, η οποία προβλέπεται να χωροθετηθεί 5 χιλιόμετρα ανατολικά της ομώνυμης πόλης. Η λιμενολεκάνη της μαρίνας διαμορφώνεται από έναν προσήνεμο μώλο μήκους 650μ. και έναν υπήνεμο μήκους 100μ. αντίστοιχα. Στο σχεδιασμό προβλέπεται η εγκατάσταση εντός της λιμενολεκάνης πλωτών προβλητών συνολικού μήκους 720μ., καθώς και η κατασκευή κρηπιδωμάτων μήκους 500μ με στόχο την παροχή δυνατότητας ελλιμενισμού σε 300 σκάφη. Για το σχεδιασμό του έργου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες και εργασίες πεδίου από εγκατεστημένα στην Κύπρο μελετητικά γραφεία, υπό τον γενικό συντονισμό της ΤΡΙΤΩΝ. Ο σχεδιασμός των λιμενικών υποδομών πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας τόσο τους Ευρωκώδικες όσο και τις προβλέψεις των σχετικών Κυπριακών προσαρτημάτων σε αυτούς, σε συνδυασμό με τις διεθνείς συστάσεις και προδιαγραφές σχεδιασμού λιμενικών έργων. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού εφαρμόσθηκε συνδυασμός από εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού και φυσικά μοντέλα. Για τον προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων σχεδιασμού των λιμενικών έργων, χρησιμοποιήθηκαν ανεμολογικές και κυματικές καταγραφές 40 ετών, έγινε μαθηματική προσομοίωση του κυματικού κλίματος τόσο στα ανοιχτά όσο και στην περιοχή του έργου, ενώ εκπονήθηκε ακτομηχανική μελέτη για τη διερεύνηση των επιπτώσεων στη μορφολογία των παρακείμενων ακτών από την κατασκευή των εξωτερικών έργων. Τέλος, εκπονήθηκε μελέτη για τη διερεύνηση του βαθμού ανανέωσης της ποιότητας των υδάτων στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης μέσω εξειδικευμένου μαθηματικού μοντέλου.


 Ομιλητής Γιώργος Τζιάτζιος
Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΘ
 Θέμα Αποτίμηση και πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υπόγειους υδατικούς πόρους
 Ημερομηνία  29/4/2020, 12:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 Περίληψη Αντικείμενο της έρευνας είναι η αποτίμηση της ποσότητας και η αξιολόγηση της ποιότητας του υπόγειου υδατικού συστήματος της λεκάνης απορροής της Κάρλας, το οποίο δέχεται διπλή επιβάρυνση τόσο από την αγροτική υπερ εκμετάλλευση όσο και από την εκτεταμένη εφαρμογή αγροχημικών προϊόντων.

Η διερεύνηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης του υπόγειου υδατικού δυναμικού πραγματοποιήθηκε μέσω της μαθηματικής προσομοίωσης της υπόγειας ροής και της μαθηματικής προσομοίωσης της συναγωγής και διασποράς των νιτρικών στον υδροφορέα της λίμνης Κάρλας, εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια διαχείρισης. Ο κώδικας Modflow χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της υπόγειας ροής και o κώδικας MT3DMS για την προσομοίωση της ρύπανσης. Οι δύο κώδικες περιλαμβάνονται στο υπολογιστικό πακέτο του Groundwater Modeling System (GMS). Η μελέτη της ρύπανσης του υδροφορέα από νιτρικά πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Δημοτικών Διαμερισμάτων. Η φόρτιση νιτρικών, η οποία διαφέρει εποχιακά, εφαρμόστηκε για κάθε τύπο καλλιέργειας και η έκπλυση νιτρικών υπολογίστηκε για κάθε καλλιέργεια με το αγρονομικό μοντέλο GIS-based Environmental Policy Integrated Climate model (GEPIC). Η έρευνα ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση της ποσότητας και της ποιότητας των υπόγειων υδατικών πόρων, υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής, με την χρήση πέντε (5) συζευγμένων κλιματικών Μοντέλων Γενικής Κυκλοφορίας (GCM) + Περιοχικών/Περιφερειακών Κλιματικών Μοντέλων (RCM) για την εφαρμογή ενός Αντιπροσωπευτικού Μονοπατιού Συγκέντρωσης (Representative Concentration Pathways - RCP 4.5, μέσο κλιματικό σενάριο).


 Ομιλητής Dr. Christos Pouliaris
Geologist
 Θέμα Integration of natural and manmade systems into an urban environment
 Ημερομηνία  28/5/2020, 11:00 - 12:00, Zoom Room : us02web.zoom.us/j/83367539679?pwd=WmpzOVY3enEyK2lhTkVJVE8rNzZpdz09
 Περίληψη This webinar focuses on how the natural environment is affected and altered by the introduction of an urban settlement, with some emphasis on the groundwater resources management.

Dr. Christos Pouliaris is a geologist. His scientific interests focus on water resources management, hydrogeology, groundwater modeling and hydrology of karst regions. Since 2014 he has participated in several EU funded projects dealing with various topics in water science. In Water4Cities he is associated with the Municipal Enterprise of Water Supply and Sewerage of Skiathos, working on water supply related issues.