New logo sm
banners5.jpg
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1993 με το Προεδρικό Διάταγμα 177/93 και εντάχθηκε στην τότε Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο. Στεγάζεται σε ένα από τα κτίρια των πρώην Εργοστασίων Παπαρήγα στο Πεδίον Άρεως που μετατράπηκε σε αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία και εργαστήρια.

Oι πρώτοι φοιτητές εισήλθαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 1994 - 1995. Τον Αύγουστο του 1994 προκηρύχθηκαν οι πρώτες θέσεις Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος. Κατά την τρέχουσα φάση υπηρετούν 19 εκλεγμένοι Καθηγητές/Λέκτορες, το δε εκπαιδευτικό έργο καλύπτεται με την συνδρομή 3 μελών ΕΔΙΠ, διδασκόντων που προσλαμβάνονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 και μεταπτυχιακών υποτρόφων.

Μπορείτε να δείτε βίντεο από τις υφιστάμενες αλλά και τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις του Τμήματος στους παρακάτω συνδέσμους:
Υφιστάμενες
Υπό κατασκευή


ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι κύριοι στόχοι του Τμήματος είναι οι ακόλουθοι:
 • Να παράσχει υψηλού επιπέδου γνώσεις στο πεδίο της Πολιτικής Μηχανικής και να διαμορφώσει αποφοίτους με τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες για τη μελλοντική επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 • Να παράσχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ευρύ πεδίο αντικειμένων πολιτικού μηχανικού που συχνά απαιτούνται για την ανάληψη εργασίας σε θέσεις υψηλών απαιτήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία σε τομείς έρευνας με κινητικότητα των φοιτητών και των διδασκόντων.
 • Να αναπτύξει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με διεθνή απήχηση και αναγνώριση.
 • Να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα σε ομοειδή τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Η υλοποίηση των ανωτέρω στόχων πραγματοποιείται στο πλαίσιο παραγωγής και διάχυσης γνώσεων και ερευνητικής δραστηριότητας  σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις. Επιπρόσθετα το Τμήμα επιδιώκει την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων με επίγνωση των  απαιτήσεων της κοινωνίας και των επιμέρους μελών της και σεβόμενο τις δημοκρατικές αξίες, τις θεμελιώδεις αρχές αξιοκρατίας και ελευθερίας έκφρασης.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει ένα σύγχρονο πενταετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, που αντιστοιχεί σε 300 μονάδες ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο/η απόφοιτος διαθέτει προχωρημένες θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, οι οποίες καλύπτουν όλους τους παραδοσιακούς τομείς. Ο/Η απόφοιτος αναμένεται να κατέχει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες και να είναι ικανος/ή για:
 • τη μελέτη,
 • τον σχεδιασμό,
 • τη σύνθεση,
 • την κατασκευή,
 • τη συντήρηση
του δεδομένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ενδεικτικά πόλεις, οδούς, γέφυρες, φράγματα, κτίρια, σήραγγες, εγκαταστάσεις, επεξεργασίας νερού και λυμάτων, έργα και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, λιμένες, αερολιμένες, δίκτυα μεταφορών, ακτές, παράκτια έργα, δεξαμενές, αναχώματα, ορύγματα κλπ. Ειδικότερα, ο/η απόφοιτος αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε αντικείμενα που αποτελούν την Γενική Υποδομή των σπουδών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Γεωλογία, Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ). Επίσης, διαθέτει γνώσεις και ικανότητες για σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή:
 • Κτιριακών έργων και υποδομών. Στο γνωστικό του πεδίο περιλαμβάνονται: Μηχανική των Υλικών, Δομικά Υλικά, Στατική, Δυναμική και Σεισμική Ανάλυση Κατασκευών, σύνθεση και σχεδιασμό κτιρίων και κατασκευών από διάφορα υλικά, Αντισεισμικό σχεδιασμό, Σχεδιασμό βάσει κανονισμών και τεχνολογία των κατασκευών, Γεωμετρική και μαθηματική ανάλυση και μοντελοποίηση, Οικοδομική-Αρχιτεκτονική, Αντισεισμική Τεχνολογία-Προστασία νέων/υφιστάμενων κατασκευών και μνημείων κλπ.
 • Υδραυλικών, λιμενικών και περιβαλλοντικών έργων. Στο γνωστικό του πεδίο περιλαμβάνονται: Ρευστομηχανική, Υδραυλική, Υδρολογία, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Ενεργειακές Υποδομές, Ακτομηχανική και λιμενικά έργα, Συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης, εγγειοβλετιωτικά έργα, Επεξεργασία νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων, Κυματομηχανική και υπεράκτιες κατασκευές
 • Έργων Γεωτεχνικού Μηχανικού και Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος. Στο γνωστικό του πεδίο περιλαμβάνονται: Εδαφομηχανική, Βραχομηχανική, Γεωλογία, εργαστηριακές δοκιμές και γεωτεχνικές έρευνες, βελτίωση εδάφους, ευστάθεια πρανών, γεωτεχνικός και αντισεισμικός σχεδιασμός επιχωμάτων, ορυγμάτων, υπόγειων έργων και σηράγγων, αντιστηρίξεων, επιφανειακών και βαθιών θεμελιώσεων κλπ.
 • Συγκοινωνιακών έργων. Στο γνωστικό του πεδίο περιλαμβάνονται: Σχεδιασμός και κατασκευή συγκοινωνιακών έργων, Τεχνική της κυκλοφορίας, Σχεδιασμός και Διαχείριση των μεταφορών, Οδοποιία και οδοστρώματα, Συστήματα συνδυασμένων μεταφορών, Κατασκευαστικές μέθοδοι, Χωροταξία και Πολεοδομία, Γεωδαισία, Τοπογραφία, Αεροπορικές/Θαλάσσιες και Σιδηροδρομικές Μεταφορές κλπ.
Ο/Η απόφοιτος του ΤΠΜ, αναμένεται να κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και ικανότητες και να είναι σε θέση:
 • να κατανοεί και να εφαρμόζει στην πράξη τις αποκτηθείσες γνώσεις, επιδεικνύοντας την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία,
 • να αναλύει και να επιλύει σύνθετα προβλήματα στα εξειδικευμένα πεδία της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού,
 • να επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και να συνδυάζει μεθόδους, εργαλεία και προσεγγίσεις από όλα τα διδαχθέντα επιστημονικά αντικείμενα,
 • να διαθέτει την απαιτούμενη αυτονομία ώστε να εργάζεται ατομικά, αλλά και ομαδικά και να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές/επαγγελματικές δραστηριότητες και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων,
 • να διαθέτει την ωριμότητα για κριτική θεώρηση της επιστήμης και του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού και επίγνωση της επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.
 • να στοχεύει στο βέλτιστο τεχνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
Διοικούσα Επιτροπή Τμήματος (1993-1997)
Δημήτριος Τολίκας (Πρόεδρος)
Νικόλαος Βλάχος (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Νικόλαος Δαλέζιος (Οργανωτικός Γραμματέας)
 
Διατελέσαντες  Πρόεδροι του Τμήματος
Αντώνιος  Λιακόπουλος (1998-2000) Προεδρεύων
Νικόλαος Αράβας (2000-2002) Προεδρεύων
Αντώνιος  Λιακόπουλος (2002-2006) 
Φίλιππος Περδικάρης (2006-2008)
Αθανάσιος Λουκάς (2008-2012)
Νικόλαος Ηλιού (2013-2014)
Αιμίλιος Κωμοδρόμος (2014-2016)
Βασίλης Κανακούδης (2016 – 2018)
Ευριπίδης Μυστακίδης (2018 - 2022)