Νομοθεσία Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προεδρικό Διάταγμα 177/1993: Ίδρυση Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Νόμος 4009/2011
: Δομή, λειτουργια, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Νόμος 4076/2012
: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις
Εγκύκλιος εφαρμογής Ν.4009 και Ν.4076
Ν. 3374/02-08-2005/τ. Α'
Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος.
Νόμος 4485/2017: Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
Νόμος 4547/2018: Δομές Εκπαίδευσης (Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις)

Νόμος 4559/2018Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις 
N. 4777/17-02-2021/τ. Α' Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ 5629/2-12-2021/τ. Β΄Ορισμός κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


Νομοθεσία για Μέλη ΔΕΠ

Χορήγηση-Ολοκλήρωση-Διακοπή-Τροποποίηση Επιστημονικής Άδειας μελών ΔΕΠ
Προσόντα Εκλογής Μελών ΔΕΠ (έγγραφο ΥΠΠΕΘ)

Διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών σωμάτων ΑΕΙ
Διευκρινήσεις σχετικά με συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων
Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας επιλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων